Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

 • Alle aanwijzingen van de medewerkers van dit hotel, die verband houden met deze huisregels, dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand en/of ontruiming kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand en begeeft u zich naar de parkeerplaats.
 • Gebruik bij brand in geen geval de lift.
 • Bij het inchecken dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. De aanwezigheid van deze camera’s draagt bij aan uw en onze veiligheid. Eenieder die zich in ons hotel bevind, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen de opnames als bewijs- en/of onderzoeksmateriaal ter beschikking gesteld worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Van der Valk Groningen-Westerbroek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie en medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die u als gast mocht ondervinden.
 • De nooduitgangen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in geval van nood.
 • Het is niet toegestaan om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het terrein. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Groningen-Westerbroek kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Het is niet toegestaan om verdovende middelen te gebruiken, verhandelen en/of bij zich te hebben op het gehele terrein van Van der Valk Groningen-Westerbroek.
 • Het is verboden om overlast te veroorzaken middels o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Huisdieren zijn op een aantal kamers toegestaan, niet in het restaurant, de bar en de zalen.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan het toegestane aantal personen op de kamer te verblijven.
 • Het is verboden om het al dan niet betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • In verband met het brandgevaar is het niet toegestaan om kaarsen, wierook e.d. aan te steken.
 • Van der Valk Groningen-Westerbroek is geheel rookvrij. Het is niet toegestaan om binnen onze gebouwen te roke Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 80,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door het roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275,- aan u worden doorbelast.
 • Het nuttigen van eigen meegenomen eten en/of drinken in het restaurant, de zalen, de bar en het terras is niet toegestaan.
 • Pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag zijn verboden.
 • Lachgas is niet toegestaan in de kamers, restaurant en zalen.

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorzit, beslist de directie van Van der Valk Groningen-Westerbroek.